ภาพระบายสี

ภาพระบายสี
ส่งการบ้านอาจารย์

ภาพระบายสี

ภาพระบายสี
ส่งการบ้านอาจารย์

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยคือภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือที่ สำคัญยิ่งของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศิลปวิทยาการทุก แขนง รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นเอกราชของชาติไทย นับแต่อดีตจนปัจจุบัน ภาษาไทยจึงนับเป็นความ ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนภาษาไทย
1. มีความรู้ ความสามารถ และมีศิลปะในการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี และสีประสิทธิภาพ
2. มีความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณกรรมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในฐานะเป็นเครื่องมือและเป็นกระจกของสังคมที่สะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
3. สามารถเชื่อมโยงภาษาไทยกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นแกนกลางของการ ศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศาสตร์ทั้งปวงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยอันจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างโลกทัศน์ที่เหมาะสมทุก ๆ ด้าน ในการพัฒนาตนเอง สัมคมและ ประเทศชาติ